SỞ TƯ PHÁP THỪA THIÊN HUẾ

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC
CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên”

Thực hiện Kế hoạch số 674/KH-HĐPH ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi); căn cứ Quyết định số 64/QĐ-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi.

Đối tượng dự thi

Học sinh, sinh viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trong độ tuổi từ 16 đến 26 tuổi).

Cách thức thi

Sau khi đăng ký dự thi thành công, người dự thi chọn mục “Vào thi” để trả lời các câu hỏi được thiết kế theo bộ đề có sẵn.

Một bộ đề thi bao gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi câu hỏi có 04 đáp án để người dự thi lựa chọn) và 01 câu hỏi dự đoán. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách chọn một đáp án đúng nhất trong 04 đáp án. Đối với câu hỏi dự đoán, người dự thi dự đoán kết quả số lượng người thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm (Ví dụ: dự đoán có 12.345 người thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm).

Mỗi phần thi trực tuyến kéo dài tối đa 15 phút. Quá 15 phút, bài dự thi sẽ không được công nhận kết quả. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ 15 câu hỏi. Một người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần, Ban Tổ chức chỉ công nhận 01 kết quả cao nhất trong số các lần dự thi.

Vào Thi ngay

Giải Thưởng

 • giải cá nhân
 • giải TẬP THỂ
 • 01 Giải nhất

  Trị giá 3.000.000đ

  01 Giải nhì

  Trị giá 1.500.000đ

  02 giải BA

  Trị giá 1.000.000đ

  04 Khuyến khích

  Trị giá 500.000đ

 • 01 Giải nhất

  Trị giá 5.000.000đ

  01 Giải nhì

  Trị giá 3.500.000đ

  02 giải BA

  Trị giá 2.500.000đ

  04 Khuyến khích

  Trị giá 1.500.000đ

Gồm 16 giải thưởng, trong đó 08 giải cá nhân và 08 giải tập thể tham gia dự thi,
cụ thể: 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba và 08 giải Khuyến khích.

Tham gia Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên”

THAM GIA NGAY