GIỚI THIỆU CHUNG

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Thực hiện Kế hoạch số 910/KH-HĐPH ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi); căn cứ Quyết định số 208/QĐ-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi.
MỤC ĐÍCH

Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thu hút đông đảo học sinh, học viên, sinh viên (gọi tắt là học sinh, sinh viên) tham gia.

Cung cấp kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học cho đối tượng học sinh, sinh viên; phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, giúp giảm thiểu các hành vi bạo lực trong học sinh, sinh viên.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đưa cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành cuộc thi thường niên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong tình hình mới.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh, học viên, sinh viên đang học tập tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; học viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI

Để được tham gia thi, người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân tại phần Đăng ký dự thi . Các trường thông tin bao gồm: “Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Địa chỉ (xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố); Lớp; Khoa; Trường”.

Thông tin do người dự thi cung cấp là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp kết quả và xem xét trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

CÁCH THỨC THI

Sau khi đăng ký dự thi thành công, người dự thi chọn mục “Vào thi” để trả lời các câu hỏi được thiết kế theo bộ đề có sẵn.

Một bộ đề thi bao gồm 11 câu hỏi, trong đó có 10 trắc nghiệm (mỗi câu hỏi có 04 đáp án A, B, C, D và chỉ có 01 đáp án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán.

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách chọn 01 trong 04 đáp án. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm trả lời đúng được tính là 01 điểm. Đối với câu hỏi dự đoán, người dự thi dự đoán số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

Mỗi phần thi trực tuyến kéo dài tối đa 15 phút. Quá 15 phút, bài dự thi sẽ không được công nhận kết quả. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ 11 câu hỏi.

Một người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần, Ban Tổ chức chỉ công nhận 01 kết quả cao nhất trong số các lần dự thi.

Vào Thi

Thực hiện Kế hoạch số 911/KH-HĐPH ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi); căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi

MỤC ĐÍCH

Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức đa dạng, phong phú, nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, học viên (sau đây gọi tắt là học sinh, sinh viên) tham gia.

Cung cấp kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường và đối tượng học sinh, sinh viên; phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đưa Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành cuộc thi thường niên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong tình hình mới.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh, học viên, sinh viên đang học tập tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; học viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI

Để được tham gia thi, người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân tại phần Đăng ký dự thi . Các trường thông tin bao gồm: “Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Địa chỉ (xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố); Lớp; Khoa; Trường”.

Thông tin do người dự thi cung cấp là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp kết quả và xem xét trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

CÁCH THỨC THI

Sau khi đăng ký dự thi thành công, người dự thi chọn mục “Vào thi” để trả lời các câu hỏi được thiết kế theo bộ đề có sẵn.

Một bộ đề thi bao gồm 11 câu hỏi, trong đó có 10 trắc nghiệm (mỗi câu hỏi có 04 đáp án A, B, C, D và chỉ có 01 đáp án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán.

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách chọn 01 trong 04 đáp án. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm trả lời đúng được tính là 01 điểm. Đối với câu hỏi dự đoán, người dự thi dự đoán số lượng người tham gia dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

Mỗi phần thi trực tuyến kéo dài tối đa 15 phút. Quá 15 phút, bài dự thi sẽ không được công nhận kết quả. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ 11 câu hỏi.

Một người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần, Ban Tổ chức chỉ công nhận 01 kết quả cao nhất trong số các lần dự thi.

Vào Thi

CÁC GIẢI THƯỞNG

Gồm 13 giải thưởng, trong đó 11 giải cá nhân và 2 giải tập thể tham gia dự thi,
cụ thể: 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 07 giải Khuyến khích.
GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN
GIẢI THƯỞNG TẬP THỂ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trong trường hợp có vướng mắc về nội dung, cách thức tham gia Cuộc thi hoặc có phản ánh, khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, đề nghị người phản ánh, khiếu nại gửi văn bản hoặc liên hệ trực tiếp đến Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp) số điện thoại 3.823.732 hoặc 0905.226.991 (gặp đ/c Trần Thùy Trang) để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền. Ban Tổ chức không xem xét, giải quyết đối với những phản ánh, khiếu nại không có tên, địa chỉ, nội dung rõ ràng hoặc có dấu hiệu mạo danh.